Vasti Benefits

Vasti Benefits

Vasti Benefits వస్తి కర్మ అనేది పంచకర్మలో విభాగం. రోగాన్ని బట్టి ఔషదాన్ని నిర్ణయించి దాన్ని anus ద్వారా ఎనిమా ఇవ్వడమే వస్తి కర్మ. దీనిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. వైద్యుని పర్యవేక్షణలో బాగా తయారుచేసి ఇచ్చిన వస్తి, పక్వాశయం (intestines), thighs, lower abdomen లో వ్యాపించి...
Rosemary Tea

Rosemary Tea

Rosemary tea health benefits that will amaze you Rosemary is an herb which has recognised use in cooking and knows for its fragrance.  This evergreen shrub has strongly scented needle-like leaflets that grow in a hot temperate and Mediterranean climate. This powerful...
Shape your Body and Mind

Shape your Body and Mind

Shape your body and mind with healthy food habits  The head is acknowledged as a supreme organ in the human body and also the house of all sensory organs, including the skin (which covers the entire body). When our mind works properly, it gives us a keen sense of...
Vata Dosha and Autism

Vata Dosha and Autism

Vata Dosha and Autism How Vata dosha and autism are linked  According to Ayurveda, our mind-body system directs our health, as our mind is accountable for various actions in the body. Both words are connected and so to explain one’s health concerns; it’s vital to...
Avoid curd at night

Avoid curd at night

Avoid curd at Night That’s exactly why ” you should avoid curd at night”  Ayurveda that originated in ancient India has a tremendous wealth of knowledge about eating habits to keep our body and mind healthy.  As Ayurvedic literature depicts, our...
Open chat
1
Hi!
How Can I Help You?