బెల్లంలో ఉన్న 15 ప్రయోజనాలు

బెల్లంలో ఉన్న 15 ప్రయోజనాలు

బెల్లంలో ఉన్న 15 ప్రయోజనాలు. ఇప్పుడంటే టీలో చక్కెర వేసుకుంటున్నాం కానీ ఇదివరకటి రోజుల్లో బెల్లంటీనే ఉండేది ప్రతి ఇంట్లో. అందులో కాస్త సొంఠి వేసుకుని వేడిగా తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు దరిచేరవనే వాళ్లు ఇంట్లోని పెద్దవాళ్లు. బెల్లంలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉన్నందున...
Go Gluten Free With Banana Flour

Go Gluten Free With Banana Flour

Go Gluten Free With Banana Flour Amazing reasons to replace wheat floor with Banana Flour Despite everything, if we look at the bright side, then rediscovering home cooking is the positive side effect of COVID-19 pandemic. Everyone now considers home baking, and...
Ayush Kwath Plus

Ayush Kwath Plus

Ayush Kwath Plus An Ayurvedic weapon to fight against COVID-19 In Ayurveda, Rasayanas perform a powerful role and they are strong Ayurvedic herbs that help the body to build immunity. Further, it works by repairing, nourishing and increasing the Dhatus in the body....
Open chat
1
Hi!
How Can I Help You?