Vasti Benefits

Vasti Benefits

Vasti Benefits వస్తి కర్మ అనేది పంచకర్మలో విభాగం. రోగాన్ని బట్టి ఔషదాన్ని నిర్ణయించి దాన్ని anus ద్వారా ఎనిమా ఇవ్వడమే వస్తి కర్మ. దీనిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. వైద్యుని పర్యవేక్షణలో బాగా తయారుచేసి ఇచ్చిన వస్తి, పక్వాశయం (intestines), thighs, lower abdomen లో వ్యాపించి...
Rosemary Tea

Rosemary Tea

Rosemary tea health benefits that will amaze you Rosemary is an herb which has recognised use in cooking and knows for its fragrance.  This evergreen shrub has strongly scented needle-like leaflets that grow in a hot temperate and Mediterranean climate. This powerful...
Open chat
1
Hi!
How Can I Help You?